Allmänna villkor för Träningscentret i Ljungby

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Träningscentret i Ljungby AB, (”Träningscentret”) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Distansavtalslagen

Träningscentret följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Träningscentret i Ljungby AB om han/hon ångrat sitt köp.

 1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Träningscentret.

 1. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Träningscentrets personal varje gång kunden besöker Träningscentret. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Träningscentrets personal.

Medlemmar förutsätts alltid visa hänsyn och respekt gentemot övriga medlemmar och personal samt inte uppträda på ett störande sätt vid besök i Träningsanläggningens lokaler.

 1. Personligt medlemskap och behörighet

Medlemskort/Inpasseringskort är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker Träningscentrets lokaler skall alltid registrera sitt träningstillfälle genom att dra sitt medlemskort i kortdragaren. Förlorat eller skadat kort skall anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 100 kr

Endast betalande medlem eller av Träningsanläggningen auktoriserad gäst har behörighet att vistas i Träningscentrets lokaler under medlemskapets angivna öppettider. Medlemskort samt ID-handling ska alltid kunna uppvisas.

 1. Minimiålder för medlemskap

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 15 år. För att teckna medlemskap när den tecknande är under 18 år, krävs samtycke av vårdnadshavare/förmyndare. Den som tecknar intygar att samtycke finns. Det är målsman/förmyndare som innehar betalningsansvaret för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 13 år. Om du är mellan 13-15 år tränar du tillsammans med målsman. Målsman tecknar medlemskapet.

 1. Avtals- och bindningstid

Träningscentret erbjuder medlemskap med och utan bindningstid. Bindningstider är 4 alternativt 12 månader. Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna.

Om medlemskapsavtal inte sägs upp fortsätter de att gälla löpande med en månad i taget under samma villkor, med förbehåll för eventuella prisjusteringar.

 1. Priser och prisändringar

Medlemspriser framgår av Träningscentret vid var tid gällande prislista.

Startavgift tillkommer på samtliga nytecknade avtal vid var tid gällande prislista.

En årlig årsavgift tillkommer för samtliga medlemmar. Årsavgiften vid var tid gällande prislista dras årligen den 27 februari.

Prisjusteringar av löpande avtal sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked minst 30 dagar före ikraftträdandet.

Träningsanläggningen förbehåller sig rätten att utföra kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.

 1. Betalning

Träningscentret erbjuder följande betalningsmöjligheter; direktbetalning, debitering via betalkort och debitering via autogiro.

Vid direktbetalning erlägger medlemmen betalning för hela avtalsperioden vid avtalets ingående.

Vid betal- och autogirodebitering delas kostnaden för hela avtalsperioden upp i lika stora betalningar som månadsvis, i förskott, dras från ett av medlemmen anvisat betalkort eller autogiro. Det sistnämnda kräver medgivande för detta enligt punkt 15.

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Träningscentret en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Träningscentret skulden till inkasso.

När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället ske mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Betalningsvillkor 20 dagar.

Träningscentret har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Träningscentrets konto. Om Träningscentret inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Träningscentret rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Frysning

Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalsperiod görs på grund av något av nedan angivna skäl. Vid frysning avbryts betalning av månadsavgiften fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Begäran om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges. Vid frysning förlängs avtalsperioden med motsvarande tid. Frysning är inte möjlig under avtalets uppsägningstid. Vid frysning tillkommer an administrationskostnad på 100 kr.

Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:

 1. a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg.
 2. b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.
 3. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader, mot uppvisande av arbetsgivarintyg/studieintyg.
 4. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.

Frysning beviljas ej för självvalt träningsuppehåll, semester, hög belastning på medlemmens arbete eller av andra liknande skäl.

 1. Uppsägning avtal

Uppsägning av betalkort- och autogiroavtal ska ske minst en månad före avtalstidens utgång. En slutgiltig månadsbetalning genomförs, och medlem har tillgång till kommande månads sista dag, därvid upphör avtalet att gälla. Medlem äger rätt att säga upp löpande avtal i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort. Vid direktbetalning erlägger medlemmen betalning för hela avtalsperioden vid avtalets ingående, denna återbetalas ej.
Om medlem har köpt träningstjänster utöver det grundläggande medlemskapet, såsom individuell Personlig Träning eller Träningsgrupp Tillsammans på autogiro eller kontant så återbetalas ej, ”icke utnyttjade” tillfällen. Undantag för detta gäller vid allvarlig sjukdom, definitiv avflyttning till annan ort samt situationer som omöjliggör medlems utnyttjande av tjänsten. I det fallet erbjuds medlem att lösa ut resterande timmar med 50 % prisnedsättning.
Skriftlig uppsägning. För att Träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, skall orsaken till uppsägningen fastställas. Uppsägning sker därför skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av Träningsanläggningen.

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Träningscentret om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Träningscentret ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Träningscentret ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Träningscentret ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå. Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m.m. utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

 1. Praktiska ändringar

Träningscentret förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Träningscentrets social kanalen så som Facebook och Instagram, tcljungby

 1. Kundregister i databas, GDPR

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Träningscentret behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

 1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Träningscentret i Ljungby AB för överföring till denne.

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 1. Doping

Träningscentret förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Träningscentret. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

 1. Tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

 1. Nöjd Kund Garanti

Träningsanläggningen tillhandahåller en Nöjd Kund Garanti om 21 dagar. Nöjd Kund Garanti innebär att medlem har rätt att ångra sitt avtal inom 21 dagar. Ångerrätten ger medlem rätt att avsluta sitt medlemskap efter 21 dagar, varvid medlem endast betalar för de 21 dagarna. Startavgift och investeringsavgift återbetalas ej. Utnyttjande av ångerrätt sker skriftligen via mail till Träningscentret.

Bild banner m text smal

NKG

Nöjd Kund GarantiNöjd Kund Garanti

Nöjd Kund Garanti

Vår Nöjd Kund Garanti på 21 dagar gör det helt riskfritt för dig att teckna medlemskap hos oss! Välkommen!